StarTransfer logo party bus

Leverings voorwaarden

Vervoer en Reisvoorwaarden van STARTRANSFER B.V.

Zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 90400364

Artikel 1: Definities
1.1 Vervoerovereenkomst: de overeenkomst tot vervoer per bus van een of meer personen en al dan
niet hun bagage, niet zijnde een reisovereenkomst als hierna gedefinieerd onder 1.4 en met
uitzondering van openbaar vervoerdiensten, waarop de CAO Besloten Busvervoer niet van
toepassing is.
1.2 Vervoerder: degene die zich bij vervoerovereenkomst als gedefinieerd onder 1.1 verbindt tot
vervoer.
1.3 Opdrachtgever: de wederpartij van de vervoerder bij een vervoerovereenkomst.
1.4 Reisovereenkomst: de overeenkomst waarbij een reisorganisator zich jegens zijn wederpartij
verbindt tot het verschaffen van een door hem aangeboden van te voren georganiseerde busreis die
een overnachting of een periode van meer dan 24 uren omvat alsmede tenminste twee van de
volgende diensten: a. vervoer; b. verblijf; c. een andere, niet met vervoer of verblijf verband
houdende toeristische dienst, die een significant deel van de reis uitmaakt.
1.5 Reisorganisator: degene die, in de uitoefening van zijn bedrijf, op eigen naam aan het publiek of
aan een groep personen van te voren georganiseerde busreizen aanbiedt.
1.6 Reiziger: een door de vervoerder per bus te vervoeren persoon respectievelijk, in het kader van
een reisovereenkomst,
de wederpartij van de reisorganisator;
b. degene te wiens behoeve de reis is bedongen en die dat beding heeft aanvaard;
c. degene aan wie de rechtsverhouding tot de reisorganisator op de rechtens vereiste wijze is
overgedragen.
1.7 Financieel: [crediteur] is schuldeiser, [debiteur] is schuldenaar, [betalingstermijn] termijn
waarbinnen facturen voldaan dienen te zijn

Artikel 2: Totstandkoming overeenkomst
2.1 Elk aanbod van de vervoerder respectievelijk reisorganisator is herroepelijk, ook als daarin een
termijn voor aanvaarding is vermeld. Elk aanbod tot het aangaan van een vervoerrespectievelijk
reisovereenkomst van de vervoerder respectievelijk reisorganisator is vrijblijvend en kan derhalve
door deze worden herroepen, zelfs nadat de opdrachtgever respectievelijk reiziger het aanbod heeft
aanvaard.
2.2 Degene die namens of ten behoeve van een ander een overeenkomst aangaat, is hoofdelijk
aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien. De (andere) reiziger(s) is
(zijn) voor zijn (hun) eigen deel aansprakelijk.
2.3 De overeenkomst komt tot stand door bezorging van een ondertekende ritopdracht of akkoord via email door
opdrachtgever waarbij een digitale akkoord per e-mailbericht voor akkoord van de ritopdracht even
geldend is als een papieren ondertekende versie van de ritopdracht. Wanneer de bestelling van een
rit blijkt uit contact, schriftelijk of per e-mail tussen opdrachtgever en opdrachtnemer dan is hiermee
de totstandkoming van de vervoersopdracht eveneens geldig en bindend voor beide partijen.

Artikel 3: Tarieven
3.1 Tenzij anders is overeengekomen is het bedrag van de ritprijs exclusief BTW en andere
overheidsheffingen, exclusief parkeerkosten, exclusief verblijfskosten, exclusief maaltijden, exclusief
tolgelden en exclusief andere heffingen
a. Indien de rit uitloopt t.o.v. bovenstaande planning belasten wij extra uren á € 150,– per uur incl. BTW
Extra kilometers t.o.v. bovenstaande planning belasten wij a € 2,– p/km.
3.2 De vervoerder is bevoegd de stijging van aan de uitvoering van de overeenkomst verbonden
kosten, bijvoorbeeld tengevolge van de stijging van brandstofkosten, van loonkosten, van de prijzen
van consumpties of van verschuldigde heffingen, middels een verhoging van de overeengekomen
ritprijs door te berekenen aan de opdrachtgever.
3.3 De vervoerder is bevoegd om de overeengekomen reissom te verhogen in verband met
wijzigingen in de vervoerkosten met inbegrip van brandstofkosten, de verschuldigde heffingen of de
toepasselijke wisselkoersen.
Eveneens is de vervoerder bevoegd om onvermijdbare bijkomende kosten die deze voor de
aangeboden diensten moet betalen door te belasten aan de opdrachtgever. Onder onvermijdbare
bijkomende kosten worden verstaan kosten die verbonden zijn met de aangeboden dienst.
3.4 De opdrachtgever respectievelijk reiziger is gehouden de meerkosten te voldoen die hem in
rekening worden gebracht indien:
a. op zijn verzoek respectievelijk wegens een hem toe te rekenen omstandigheid meer kilometers
zijn gereden en/of meer arbeidsuren zijn gemaakt dan zijn verdisconteerd in de ritprijs respectievelijk
reissom;
b. op zijn verzoek respectievelijk wegens een hem toe te rekenen omstandigheid op enigerlei wijze is
afgeweken in de uitvoering van het vervoer respectievelijk de reis (bijvoorbeeld in de route, het
tijdschema, de verzorging of de accommodatie) zoals deze in de overeenkomst was voorzien;
c. ten gevolge van vooraf niet voorziene verkeerssituaties, zoals filevorming, de respectievelijke
reisduur langer is dan was overeengekomen.

Artikel 4: Betaling en rechtshandhaving
4.1 Betaling, de betalingstermijn bedraagt tenzij anders schriftelijk overeengekomen 8 dagen na
factuurdatum. Indien de factuurdatum 8 dagen of minder voor aanvang van de rit betreft dient de
factuur uiterlijk voldaan te zijn 2 werkdagen voor aanvang van de rit.
4.2 De betaling dient steeds zonder aftrek en/of verrekening te geschieden.
4.3 Blijft betaling uit binnen voornoemde betalingstermijn of een andere schriftelijk
overeengekomen termijn, dan is debiteur een rentevergoeding van 2% per kalendermaand vanaf
datum verzuim verschuldigd, een gedeelte van een kalendermaand voor een volle gerekend. Telkens
na afloop van een kalenderjaar wordt het bedrag waarover de rente wordt berekend, vermeerderd
met de over dat jaar verschuldigde rente.
4.4 In afwijking van artikel 6:43 en 6:44 BW worden de door debiteur gedane betalingen steeds
toegerekend tot de oudste vordering. Betalingen strekken eerst in mindering op de (incasso)kosten,
vervolgens in mindering op de verschenen rente, en ten slotte in mindering op de hoofdsom en de
lopende rente.
4.5 Buitengerechtelijke kosten, indien debiteur niet binnen de gestelde betalingstermijn na
factuurdatum heeft betaald, wordt de vordering uit handen gegeven aan een invorderingsbedrijf.
Alle kosten vallende op de invordering komen ten laste van debiteur. Vanaf datum verzuim is zij
naast de hoofdsom immer de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. De vergoeding voor
buitengerechtelijke incassokosten bedraagt minimaal 15% van de totale openstaande hoofdsom
inclusief BTW en rente, met een minimum van 375 euro, een en ander in afwijking van artikel 6:96 lid
5 BW en in afwijking van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten en
onverminderd het recht van crediteur om een hoger bedrag aan buitengerechtelijke incassokosten te
vorderen indien zij aantoont deze te hebben gemaakt.
4.6 Indien crediteur haar vordering in een gerechtelijke procedure (arbitrage en bindend advies
daaronder begrepen) aanhangig heeft gemaakt, is debiteur gehouden de met deze procedure
gemoeide werkelijke kosten te vergoeden. Hieronder zijn begrepen de kosten van advocaten,
procesgemachtigden, alsmede het aan arbiters of bindend adviseurs verschuldigde honorarium en
vastrecht, ook indien deze een eventuele proceskostenveroordeling op grond van artikel 237 en
verder van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering te boven gaan.
4.7 Deze vergoeding van de kosten zal steeds, zodra (interne of externe) juridische bijstand door
crediteur is ingeroepen, respectievelijk door crediteur incasso maatregelen worden genomen, zonder
dat enige nadere vorm van bewijs nodig is, in rekening worden gebracht en door debiteur
verschuldigd zijn.

Artikel 5: Annulering door opdrachtgever.
5.1 Indien de opdrachtgever de vervoerovereenkomst opzegt, is hij verplicht de dientengevolge door
de vervoerder geleden schade te vergoeden en is de opdrachtgever, naast vergoeding van eventueel
in zijn opdracht door de vervoerder reeds gemaakte kosten, de navolgende schadevergoeding aan de
vervoerder verschuldigd:
a. indien de opzegging plaatsvindt tenminste 22 dagen voor de dag waarop het vervoer aanvangt:
15% van de overeengekomen ritprijs met een minimum van € 35,-
b. indien de opzegging plaatsvindt op de 21e dag of tussen 21 en 14 dagen voor de dag waarop het
vervoer aanvangt: 30% van de overeengekomen ritprijs
c. indien de opzegging plaatsvindt op de 14e dag of tussen 14 en 2 dagen voor de dag waarop het
vervoer aanvangt: 50% van de overeengekomen ritprijs
d. indien opzegging plaatsvindt op de 2e dag voor de dag waarop het vervoer aanvangt: 75% van de
overeengekomen ritprijs;
e. indien opzegging plaatsvindt op de dag van vertrek of tijdens het vervoer: de volledige ritprijs.
5.2 Ook bij annuleringen direct of indirect ten gevolge van ziekte, overlijden of andere
familieomstandigheden zijn de annuleringsvoorwaarden genoemd onder Artikel 5.1 onverwijld van
toepassing.
5.3 Indien de annulering het gevolg is van een formele afgelasting van het te bezoeken evenement
ten gevolge van een virusuitbraak komen sub 5.1 en sub 5.2 van dit artikel te vervallen en bedragen
de vaste rit annuleringskosten € 200,00 inclusief BTW.

Artikel 6: Annulering door vervoerder
De vervoerder is ten alle tijden bevoegd om ongeacht wat de reden hiervoor is, af te zien van de
vervoersopdracht. Ook indien de overeenkomst hiervoor al ondertekend is voor akkoord.
Opdrachtgever kan geen kosten declareren bij de vervoerder wanneer deze de vervoersopdracht
annuleert. Ook indirecte kosten ten gevolge van een annulering door vervoerder kunnen niet
aangerekend worden aan de vervoerder.

Artikel 7: Wijziging van de overeenkomst
7.1 De vervoerder respectievelijk reisorganisator is bevoegd de vervoer- respectievelijk
reisovereenkomst op een wezenlijk punt te wijzigen wegens gewichtige, de opdrachtgever
respectievelijk reiziger zo spoedig mogelijk meegedeelde omstandigheden. De opdrachtgever
respectievelijk reiziger kan de wijziging afwijzen. Indien de vervoerder respectievelijk reisorganisator
de vervoer- respectievelijk reisovereenkomst op een niet-wezenlijk punt wijzigt wegens gewichtige,
de opdrachtgever respectievelijk reiziger onverwijld meegedeelde omstandigheden, kan de
opdrachtgever respectievelijk reiziger de wijziging slechts afwijzen indien zij hem tot nadeel van meer
dan geringe betekenis strekt.
7.2 De opdrachtgever respectievelijk reiziger dient zijn eventuele afwijzing zo spoedig mogelijk aan
de vervoerder respectievelijk reisorganisator mee te delen, bij gebreke waarvan de afwijzing geen
effect sorteert.
7.3 In geval van afwijzing door de opdrachtgever respectievelijk reiziger als bedoeld onder 6.2, kan de
vervoerder respectievelijkreisorganisator de vervoer- respectievelijk reisovereenkomst opzeggen.
De vervoerder respectievelijk reisorganisator dient deze opzeggingsbevoegdheid zo spoedig
mogelijk uit te oefenen. In geval van zodanige opzegging heeft de opdrachtgever respectievelijk
reiziger recht op teruggave of kwijtschelding van de ritprijs respectievelijk reissom of, indien het
vervoer respectievelijk de reis reeds ten dele is genoten, een evenredig deel daarvan.
7.4 Vervoerder is steeds gehouden het tarief van een opdracht aan te passen indien de vervoerder
daar reden toe ziet, bijvoorbeeld ten gevolge van gestegen kosten voor uitvoer van het vervoer.
Vervoerder kan het tarief aanpassen ook nadat een prijsopgave is gedaan of een ritopdracht
bevestigd is. De organisator van de rit kan kosteloos van een rit afzien indien deze niet akkoord is
met een tussentijdse prijswijziging.

Artikel 8: Opzegging wegens te geringe deelname, wegens overmacht of wegens een
personeelstekort
8.1 De vervoerder is bevoegd de reisovereenkomst op te zeggen zonder dat hij de reiziger enige
schadevergoeding is verschuldigd, wanneer het aantal aanmeldingen kleiner is dan het vereiste
minimum aantal en de reiziger binnen de in de reisovereenkomst aangegeven termijn schriftelijk van
de opzegging in kennis is gesteld, of wanneer nakoming van de reisovereenkomst onmogelijk is dan
wel wordt bemoeilijkt door abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van
de wil van de reisorganisator en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet
konden worden vermeden.
8.2 De vervoerder is bevoegd de vervoerovereenkomst op te zeggen ingeval de nakoming daarvan
onmogelijk wordt gemaakt respectievelijk wordt bemoeilijkt door een omstandigheid die buiten zijn
macht is gelegen; als zulk een omstandigheid worden onder meer beschouwd staking van
ondergeschikten en/of hulppersonen van de vervoerder en extreme weersomstandigheden
waarvoor een weeralarm wordt afgegeven. Ingeval de vervoerovereenkomst strekt tot vervoer
middels terbeschikkingstelling door de vervoerder van een of meer zitplaatsen in een bus en niet van
een bus als zodanig is de vervoerder eveneens bevoegd de vervoerovereenkomst op te zeggen bij te
geringe deelname
8.3 In geval van opzegging door vervoerder heeft de opdrachtgever respectievelijk reiziger recht op
teruggave of kwijtschelding van de ritprijs respectievelijk reissom of, indien het vervoer
respectievelijk de reis reeds ten dele is genoten, een evenredig deel daarvan.
8.4 De vervoerder is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting uit de overeenkomst indien
hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, en
noch krachtens de wet, een rechtshandeling of een in het maatschappelijk verkeer geldende
opvatting voor zijn rekening komt.
8.5 Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen; oorlog, oorlogsgevaar, gehele of gedeeltelijke
inbeslagneming of vordering van onze goederen, brand- en stormschade, overstromingen,
werkstaking, uitsluiting, ziekte-epidemie, ziekte pandemie, of ziekte van werknemers,
verkeersopstoppingen, voertuigpech en andere omstandigheden van zodanige aard.
8.6 Indien als gevolg van overmacht de nakoming van de overeenkomst blijvend onmogelijk is
geworden of in tijd is verstreken, geldt de overeenkomst als ontbonden zonder dat de opdrachtgever
aanspraak kan maken op enige vorm van schadevergoeding.
8.7 Indien na het sluiten van de overeenkomst blijkt dat deze ten gevolge van overmacht niet met
het gereserveerde voertuig uitvoerbaar is, heeft vervoerder het recht om aan de opdrachtgever een
vervangend voertuig beschikbaar te stellen, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
8.8 Overmacht ontslaat de opdrachtgever niet van zijn/haar betalingsverplichting.
8.9 De vervoerder is niet gehouden aan de uitvoer van een ritopdracht indien voor betreffende rit
niet tijdig een volgens STARTRANSFER B.V. voldoende gekwalificeerde chauffeur hiervoor gevonden
kan worden. Wanneer deze situatie zich voordoet dient de vervoerder de eventueel vooraf betaalde
bedragen aan de opdrachtgever in geheel terug te storten. Opdrachtgever kan geen aanspraak
maken op enige schadevergoeding voor directe of indirecte gevolgen, kosten of ongemakken ten
gevolge van het niet uitvoeren van de ritopdracht door de vervoerder.

Artikel 9: Aansprakelijkheidsbeperking
9.1 Ingeval de vervoerder, of een door haar ingeschakelde derden rechtens aansprakelijk is voor
schade, dood of letsel van de reiziger tengevolge van een ongeval dat in verband met en tijdens het
vervoer van de reiziger is overkomen, is deze slechts gehouden te vergoeden de schade welke door
de aansprakelijkheidsverzekering of voertuig verzekering van vervoerder of diens ingeschakelde
derden wordt vergoed. Indien geen uitkering door een van de genoemde verzekeringen plaatsvind of
de geleden schade onder het eigen risico bedrag van verzekerde is, is vervoerder of diens
ingeschakelde derden slechts gehouden te vergoeden een maximale schade ter grootte 1 x de
overeengekomen reissom.
9.2 De vervoerder is niet aansprakelijk in geval van verlies van of beschadiging van geldstukken,
verhandelbare documenten, goud, zilver, juwelen, sieraden, kunstvoorwerpen of andere zaken van
waarde.
9.3 De vervoerder is jegens de opdrachtgever respectievelijk reiziger niet aansprakelijk voor enige
andere schade dan bedoeld onder sub 1 van dit artikel met uitzondering van de verderop in dit
artikel omschreven aansprakelijkheden.
9.4 Indien de vervoerder de opdrachtgever niet op het afgesproken tijdstip kan vervoeren maar met
een maximale vertraging van 30 minuten, wat de reden van de vertraging ook is, dan is de
vervoerder de opdrachtgever geen vergoeding voor deze vertraging verschuldigd.
9.5 Indien de vervoerder de opdrachtgever niet op het afgesproken tijdstip kan vervoeren maar met
een maximale vertraging tussen de 30 minuten en 1 uur, wat de reden van de vertraging ook is, dan
is de vervoerder de opdrachtgever een maximale vergoeding verschuldigd van 25% van de
overeengekomen ritprijs voor betreffende vervoerstraject.
9.6 Indien de vervoerder de opdrachtgever niet op het afgesproken tijdstip kan vervoeren maar met
een maximale vertraging tussen de 1 tot 2 uren, wat de reden van de vertraging ook is, dan is de
vervoerder de opdrachtgever een maximale vergoeding verschuldigd van 40% van de
overeengekomen ritprijs voor betreffende vervoerstraject.
9.7 Indien de vervoerder de opdrachtgever niet op het afgesproken tijdstip kan vervoeren maar met
een maximale vertraging van tussen de 2 tot 4 uren, wat de reden van de vertraging ook is, dan is de
vervoerder de opdrachtgever een maximale vergoeding verschuldigd van 60% van de
overeengekomen ritprijs voor betreffende vervoerstraject.
9.8 Indien de vervoerder de opdrachtgever niet op het afgesproken tijdstip kan vervoeren maar met
een maximale vertraging van 4 tot 8 uren, wat de reden van de vertraging ook is, dan is de
vervoerder de opdrachtgever een maximale vergoeding verschuldigd van de overeengekomen ritprijs
voor betreffende vervoerstraject.
9.9 Indien de vervoerder de opdrachtgever niet op het afgesproken tijdstip kan vervoeren maar met
een vertraging van meer als 8 uur, wat de reden van de vertraging ook is, dan is de vervoerder de
opdrachtgever een maximale vergoeding verschuldigd van de overeengekomen ritprijs voor
betreffende vervoerstraject.
9.10 Indien de vervoerder de door opdrachtgever bestelde rit niet kan uitvoeren, wat hiervoor ook
de reden is, dan is de vervoerder de opdrachtgever het bedrag verschuldigd van de overeengekomen
ritprijs, vervoerder kan niet aansprakelijk gehouden worden voor andere gevolgschade.
9.11 Indien de vervoerder niet of niet tijdig kan voorzien in vooraf door opdrachtgever bestelde
reclame uitingen op of in het voertuig dan is vervoerder hier een maximale vergoeding voor
verschuldigd van het daarvoor overgekomen bedrag.
9.12 Indien de vervoerder niet of niet tijdig kan voorzien in het tonen vooraf door opdrachtgever
aangeleverde foto’s, films, presentaties of ander soortgelijk beeldmateriaal op of in het voertuig dan
is vervoerder hier een maximale vergoeding voor verschuldigd van €250,00
9.13 Indien de vervoerder niet of niet tijdig kan voorzien in een naar behoren functionerend
multimediasysteem waarmee betreffend voertuig is uitgerust dan is vervoerder hier een maximale
vergoeding voor verschuldigd van 25% van de overeengekomen ritprijs.
9.14 Indien de vervoerder niet of niet tijdig kan voorzien in een naar behoren functionerend special
effect waarmee betreffend voertuig is uitgerust dan is vervoerder hier een maximale vergoeding
voor verschuldigd van €50,00. Indien voor een special effect een afzonderlijke toeslag door
opdrachtgever voldaan is heeft opdrachtgever bovendien recht op volledige restitutie van de
berekende toeslag.
9.15 Wanneer een opdrachtgever een van de voertuigen wil personaliseren middels aanbrengen van
stickers, branding, of wrap folie dan dient dit ten alle tijde te gebeuren door een door de vervoerder
zelf of een door hen aangewezen bedrijf. Wanneer voortijdig of gedurende de uitvoer van de
ritopdracht deze sticker, branding of wrap folie beschadigd of los raakt kan de vervoerder uitsluitend
aansprakelijk gehouden worden voor het percentage van de sticker, branding of wrap folie welke
beschadigd of losgeraakt is in een gelijk percentage van het overeengekomen totaalbedrag voor het
aanbrengen van deze sticker, branding of wrap folie.
9.16 De vervoerder kan aansprakelijk gehouden worden voor het oplopen van gehoorschade met
dien verstande dat de maximale schadevergoeding nooit meer als 50% van het overeengekomen
ritbedrag kan bedragen.
9.17 De vervoerder kan niet aansprakelijk gehouden worden voor oplopen van gezichtschade.
9.18 De vervoerder kan niet aansprakelijk gehouden worden voor het onwel worden na het nuttigen
van catering of dranken in de bus.
9.19 De vervoerder kan niet aansprakelijk gehouden voor het niet naleven van specifieke regelgeving
ten gevolge van een epidemie of pandemie door de passagiers.
9.20 Het verlaten van de zitplaats is niet toegestaan, vervoerder is nadrukkelijk niet verantwoordelijk
te houden voor letsel wat ontstaan is tijdens het verlaten van de zitplaats. Het verlaten van de
zitplaats gedurende de reis is dan ook voor eigen risico van de passagier.
9.21 Wanneer een voertuig welke door vervoerder ingezet is om technische reden uitgevallen is of
ten gevolge van een ongeval uitgevallen is of uitgevallen is ten gevolge van de uitval van een
chauffeur zal vervoerder trachten vervangend vervoer te organiseren binnen het netwerk van
vervoerder. Wanneer er geen vervangend vervoer gevonden kan worden is de maximale
schadevergoeding de overeengekomen ritprijs.
9.22 In geen enkel geval is de schadevergoeding bij uitval of niet uitvoeren van de vervoersopdracht
hoger als de vooraf overeengekomen ritprijs.

Artikel 10: Verplichting van de reiziger
De reiziger is gehouden zich tijdens het vervoer respectievelijk de reis te gedragen overeenkomstig
de redelijke aanwijzingen zijdens de vervoerder respectievelijk reisorganisator. De reiziger dient in
het bezit te zijn van een identiteitsbewijs en dit op verzoek van de bestuurder te tonen. De reiziger is
verplicht voor de aanvang van het vervoer respectievelijk de reis zijn bagage deugdelijk te verpakken
(onder meer ter voorkoming van schade aan andere bagage of de bus) en duidelijk te voorzien van
een aanduiding van zijn naam, adres en bestemming. De vervoerder respectievelijk reisorganisator is
bevoegd het vervoer van bagage te weigeren indien het aantal of omvang van de door de reiziger
aangeboden colli niet redelijk is en of het gewicht hoger is dan 20 kg per persoon.

Artikel 11: Verboden voor de reiziger
11.1 Het is de reiziger verboden om:
a. drugs/verdovende middelen, explosieven, wapens, druk houdende flessen of tanks of gevaarlijke
stoffen in zijn bagage te vervoeren of anderszins bij zich te dragen;
tijdens het rijden te staan of te lopen in de bus en/of (hete) drank te gebruiken, tenzij voor eigen
risico van de reiziger;
11.2 De reiziger is verplicht zich in de bus te onthouden van:
beschadiging en/of verontreiniging van de bus;
het gebruik van alcoholhoudende dranken, tenzij meerderjarig, tenzij met mate en tenzij met
toestemming zijdens de vervoerder;
het gebruik of bij zich hebben van verdovende middelen;
het op andere momenten als tijdens calamiteiten bedienen van noodvoorzieningen zoals
nooddeuren en luiken;
(voortvloeiende kosten, risico’s en letsel ten gevolge van oneigenlijk gebruik van noodvoorzieningen
komen voor rekening en verantwoordelijkheid van de veroorzaker, indien veroorzaker hierin niet kan
voorzien is de organisator van de reis hiervoor verantwoordelijk)
te roken en het gebruiken van aansteker of lucifers
het op enigerlei wijze hinderen van het personeel in de uitoefening van zijn taak;
het veroorzaken van hinder en overlast voor medereizigers of weggebruikers, waaronder het morsen
van (hete) drank.
11.3 De vervoerder respectievelijk reisorganisator is bevoegd verder vervoer aan de reiziger te
(doen) ontzeggen en hem te (doen) gelasten de bus onmiddellijk te verlaten, indien de reiziger in
strijd handelt met de hiervoor onder 9.1 vermelde verplichtingen en onthoudingen.
11.4 De reiziger is voorts gehouden de veiligheidsgordels voor zover aanwezig tijdens het rijden te
bevestigen, bij het vervoer van kinderen tot 12 jaar zijn de begeleiders verantwoordelijk voor het
bevestigen van de veiligheidsgordels, voor zover aanwezig, tijdens het rijden, alle voor de reis
noodzakelijke reisdocumenten, zoals onder meer paspoort en visum, bij zich te dragen, tijdig
aanwezig te zijn voor het vertrek en ook steeds tijdig weer aanwezig te zijn voor het vertrek bij
tussenstops. Ingeval het niet beschikken over de noodzakelijke documenten respectievelijk het niettijdig aanwezig zijn of de niet-tijdige terugkeer van de reiziger tot vertraging van betekenis kan leiden
is de vervoerder respectievelijk reisorganisator bevoegd het vervoer respectievelijk de reis ten
aanzien van deze reiziger niet verder uit te voeren, zonder dat de opdrachtgever of de reiziger ter
zake aanspraak heeft op enige schadevergoeding of restitutie van de ritprijs of reissom.
11.5 Onverminderd hetgeen hiervoor is bepaald onder 9.1 tot en met 9.3 is de opdrachtgever
respectievelijk de reiziger gehouden aan de vervoerder respectievelijk reisorganisator de schade te
vergoeden die deze eventueel heeft geleden en nog zal lijden doordat de reiziger in strijd heeft
gehandeld met een van de hiervoor vermelde verplichtingen.
11.6 De reiziger dient zelf te voorzien in aanwezigheid en juist gebruik van gehoorbeschermende
middelen. Als de reiziger op enig moment het geluidsniveau onwenselijk acht dient de reiziger dit
nadrukkelijk aan de chauffeur te melden welke het geluidsniveau dan kan aanpassen.
11.7 De reiziger dient zelf te voorzien in zicht beschermende middelen tegen laserlicht en indien
laserlicht zou blijven stilstaan dient de reiziger niet in dit licht te kijken.
11.8 In de bussen wordt gebruik gemaakt van rookmachines welke rook produceren op basis van
glycol en glycerine. Reizigers met een allergie voor deze producten of andersoortige problemen met
minder zicht door rook zoals schrikreacties, trauma’s of luchtwegen dienen dit voorafgaand aan de
rit schriftelijk aan de chauffeur te melden zodat deze het gebruik van de rookmachines achterwege
laat.

Artikel 12: Pandemie en epidemie specifieke voorwaarden
12.1 Passagiers welke gedurende een epidemie of pandemie gebruik maken van onze
vervoermiddelen en reizigers welke gebruik maken van een via ons gereserveerd vervoermiddel
verklaren voor aanvang van de reis aan de organisator van de reis dat men op de dag van het vervoer
of 1 dag voorafgaand aan het vervoer negatief getest is op het bij zich dragen van het virus welke de
oorzaak is van deze epidemie of pandemie. Een geldig inentingsbewijs tegen het virus welke deze
epidemie of pandemie veroorzaakt wordt geaccepteerd als alternatief voor een negatief
testresultaat.
12.2 Indien er gedurende een epidemie of pandemie gedragsregels of andere voorschriften van
overheidswegen opgelegd zijn dan dient de naleving hiervan door alle passagiers in acht genomen te
worden. Passagiers dienen zelf te voorzien in de middelen benodigd voor bescherming of
ontsmetting.
12.3 Indien het niet naleven van de geldende regelgeving tijdens een pandemie of epidemie
resulteert in een direct of indirect opgelegde boete dan komt deze geheel voor rekening van de
passagiers. Ook wanneer de boete wordt opgelegd aan de vervoerder zal deze weerlegd worden bij
de passagiers welke zich niet aan de regelgeving gehouden hebben. Indien de deelnemers van een
reis, om welke reden dan ook geen gehoor kunnen of willen geven aan deze betaalverplichting komt
de betaalverplichting voor rekening van de organisator van de reis.
12.4 Daar waar gesproken wordt van een pandemie of epidemie worden tevens bedoeld lokale,
regionale of landelijk besmettingshaarden waarbij van overheidswege het naleven van regelgeving in
deze regio wordt opgelegd.
12.5 De passagiers dienen voor aanvang van de reis op de hoogte te zijn van de regelgeving met
betrekking tot een pandemie of epidemie in elk land van doorreis. Op het moment van doorreis
dienen de in dat land of gebied geldende regels nageleefd te worden.

Artikel 13: Portretrecht
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen kunnen er in de voertuigen van vervoerder alsmede in
via vervoerder ingehuurde externe voertuigen foto en video opnamen gemaakt worden. Alle
deelnemers zijn hiermee akkoord en doen afstand van het portretrecht bij publicatie van de
opnamen.

Artikel 14: Rechten video en foto beelden
Bij het maken en publiceren van beeldopnamen behoud vervoerder het recht voor tot her publicatie
van deze opnamen.

Artikel 15: Communicatie verplichting van de reisorganisator
De organisator van de reis communiceert onze voorwaarden welke voor de individuele deelnemers
van toepassing zijn schriftelijk aan alle deelnemers voorafgaand aan de reis. In bijzonder artikel 9, de
diverse verplichtingen van de reizigers. De organisator vraagt voorafgaand aan de reis akkoord voor
de voorwaarden aan alle deelnemers. Deelnemers welke niet akkoord zijn met onze voorwaarden
worden door de organisator van deelname aan de reis ontnomen.

Artikel 16: Klachten; bevoegde rechter
16.1 Ingeval de opdrachtgever respectievelijk reiziger een klacht heeft over de totstandkoming of
uitvoering van de overeenkomst dient de opdrachtgever respectievelijk reiziger zijn desbetreffende
klacht direct, schriftelijk of in een andere passende vorm te richten tot de vervoerder respectievelijk
reisorganisator opdat deze een passende oplossing kan zoeken.
16.2 Indien de klacht niet tijdens de uitvoering van de overeenkomst naar genoegen van de
opdrachtgever respectievelijk reiziger wordt opgelost, kan deze uiterlijk binnen een maand na
uitvoering van de overeenkomst dan wel, indien het vervoer respectievelijk de reis geen doorgang
heeft gevonden, binnen een maand na de geplande vertrekdatum een schriftelijke en gemotiveerde
klacht indienen bij de vervoerder respectievelijk reisorganisator. Indien de klacht betrekking heeft
niet op de uit voering maar op de totstandkoming van de overeenkomst, dient de klacht binnen een
maand na de desbetreffende handelwijze van de vervoerder respectievelijk reisorganisator bij deze
te worden ingediend.
16.3 De vervoerder respectievelijk reisorganisator moet een klacht binnen een maand na indiening
daarvan afhandelen. Indien de vervoerder respectievelijk reisorganisator de klacht niet tijdig
respectievelijk niet naar genoegen van de opdrachtgever respectievelijk reiziger heeft afgehandeld
kan deze, tot uiterlijk 3 maanden na uitvoering van de overeenkomst respectievelijk na de geplande
vertrekdatum respectievelijk na de datum waarop de gewraakte handelwijze van de vervoerder
respectievelijk reisorganisator met betrekking tot de totstandkoming van de overeenkomst heeft
plaatsgevonden, zijn klacht schriftelijk voorleggen aan een door vervoerder in te stellen
geschillencommissie. Deze geschillencommissie beslist bij wege van bindend advies.
16.4 De reiziger die geen gebruik wenst te maken van deze bindend advies-procedure kan zich
wenden tot de volgens de wet bevoegde Kantonrechter respectievelijk ingeval de vordering behoort
tot de bevoegdheid van de Arrondissementsrechtbank, tot die Rechtbank binnen wier rechtsgebied
de vervoerder respectievelijk reisorganisator is gevestigd, zulks onverminderd het recht van de
laatste zich te wenden tot een andere volgens de wet bevoegde Rechtbank.
16.5 Onverminderd de wettelijke bepalingen van dwingend recht met betrekking tot verjaring van
rechtsvorderingen en het bepaalde inzake het verval bij niet tijdige kennisgeving als bedoeld in
artikel 8:1753 BW, vervalt overigens elk vorderingsrecht van de opdrachtgever respectievelijk reiziger
een jaar na uitvoering van de overeenkomst respectievelijk een jaar na de geplande vertrekdatum of
na de datum waarop de gewraakte handelwijze van de vervoerder respectievelijk reisorganisator met
betrekking tot de totstandkoming van de overeenkomst heeft plaatsgevonden.

Artikel 17: Voorwaarden bij uitvoer door externe partijen
Deze overeenkomst is van toepassing op alle vervoersopdrachten welke via STARTRANSFER B.V.
gereserveerd worden.
Via STARTRANSFER B.V. gereserveerde opdrachten uitgevoerd door externe partijen vallen hiermee
eveneens onder deze vervoer- en reisvoorwaarden.

Artikel 18: Toepasselijk recht
Op alle vervoer- of reisovereenkomsten is naast de voorwaarden in deze overeenkomst het
Nederlands recht van toepassing. Hierbij prevaleren de voorwaarden in deze overeenkomst.

Startransfer B.V. tel: 010-3810800